A A A

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

22 Noiembrie 2016 | 1

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Judecătoria Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

(termen limită 20 decembrie 2016) 

 

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

-  Grefier (perioadă determinată);

  

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

 

 III.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-   copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   copia carnetului de muncă;

-   documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

-   cazierul judiciar 2.

  

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

 IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 20 decembrie 2016, ora 17:00

 

 V. grefier (perioadă determinată);

1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

-punerea în aplicare a actelor legislative şi normative;

- asigurarea  suportului administrativ şi organizaţional completului de judecată în scopul  înfăptuirii effective  a procesului de judecată;

- întocmirea actelor procesuale şi executarea obligaţiunilor procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, Codul de Procedură Civilă şi Codul Contravenţional;

- asigurarea utilizării sistemului de înregistrare audio ”Femida” a Programului Integral de Gestionare a Dosarelor în cadrul examinării  cauzei;

 

2. Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:

 - studii superioare juridice;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- nu necesită de experienţă profesională în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

- abilităţi de utilizare a computerului.

 

V. Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

·         Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

·         Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

·         Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

·         Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

·         Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

·         Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

·         Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

·         Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;

·         Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

·         Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;

·         Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;

·         Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

 3.  Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

·         Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·         Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

·          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

·         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

·         Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanțe judecătorești.

4.  Legislaţia CEDO.

5. Alte acte legislative în domeniul.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231 22212, 0231 22277, 0231 60621.

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.

Persoana de contact:

Plotenco Natalia, Şef al Secretariatului;

Balan Eduard, secretar Comisiei de concurs;

 

Negrul Elena, specialist principal în Serviciul resurse umane.