A A A

Prezentare instanță

Turul virtual al Judecătoriei

Judecătoria Bălți include în competența sa teritorială 3 sedii: sediul central Bălți care deservește locuitorii din mun.Bălți, sat.Elizaveta și sat.Sadovoe, sediul Sîngerei și sediul Fălești, deservind în total 302.5791 locuitori de etnie-moldoveni, români, ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, evrei, polonezi, romi.

 

Sediile Judecătoriei Bălți sunt amplasate pe adresele (Extras din Registrul de Stat):

Judecătoria Bălți sediul Central - mun. Bălţi str. Hotinului, 43.

Judecătoria Bălți sediul Fălești - or. Fălești, str. 1 Mai, 14.

Judecătoria Bălți sediul Sîngerei - or. Sîngerei, str. Testimițeanu, 4.

 

Baza juridică a organizării judecătorești este reglementată de Constituție, Legea №514-XIII  din  06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească și de alte acte legislative. Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Instanţele judecătoreşti judecă toate cauzele civile, de contencios administrativ, contravenţionale şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă. În conformitate cu Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii №837/37 din 19.02.2017 cu privire la aprobarea numărului de judecători și a unităților de personal pentru secretariatele instanțelor judecătorești pentru an.2018 și №89/7 din 20.04.2022 cu privire la modificarea statului de personal al unor instanțe judecătorești,  în cadrul Judecătoriei Bălţi sunt aprobate 154 unități de personal, inclusiv 29 posturi de judecător.

Activitatea instanţei și domeniul înfăptuirii justiţiei sunt dirijate de preşedintele interimar al judecătoriei D-nul Ion PÂCALEU, desemnat prin dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii №8 din 12.01.2022. Preşedintele Judecătoriei Bălţi este asistat, în cazurile prevăzute de lege, de vicepreşedinţe, şi de către şeful secretariatului instanţei.

Organigrama instanței judecătorești este compusă din: corpul magistraților și secretariatul instanței.

Obiectivul general al Strategiei de reformă a justiţiei este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

Judecătoria Bălți, în procesul de dezvoltare strategică și-a stabilit cert misiune și viziunea.

VIZIUNEA:

O instanță eficientă pentru justiție independentă, profesionistă și accesibilă printr-un singur click.

MISIUNEA:

Judecătoria Bălți, prin profesionalism și inovații, inspiră încredere în actul de justiție pentru justițiabili, comunitate și parteneri.

 

Judecătoria Bălți este constant și continuu antrenată în diferite proiecte de dezvoltare după cum urmează:

- Conform hotărârii CSM №519/21 din 03 iulie 2013, Judecătoria Bălţi a fost desemnată în calitate de instanţă pilot în scopul realizării proiectului ”Medierea și arbitrajul în litigiile comerciale din Republica Moldova”;

- Conform hotărârii CSM №477/16 din 27 mai 2014, Judecătoria Bălţi a fost desemnată în calitate de instanţă pilot în scopul implementării unor domenii ale Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției;

- Conform hotărârii CSM №773/25 din 23 septembrie 2014, Judecătoria Bălţi a fost desemnată în calitate de instanţă beneficiară de echipament performant pentru amenajarea arhivei, întru buna organizare a  dosarelor;

- Conform hotărârii CSM №235/10 din 24 martie 2015, Judecătoria Bălți a fost desemnată în calitate de instanță pilot la inițiativa proiectului ATRECO referitor la specializarea judecătorilor pe categorii de cauze;

-  Conform Hotărârii CSM №149/8 din 28 martie 2015, Judecătoria Bălți a fost desemnată în calitate de instanță pilot în vederea implementării noilor funcționalități ale versiunii 4.1.4 PIGD;

- Conform Hotărârilor CSM №419/31 din 10 decembrie 2019 și №141/10 din 02 iunie 2020, Judecătoria Bălți a fost desemnată în calitate de instanță pilot pentru a utiliza raportarea statistică electronic;

- Conform Hotărârii CSM №153/15 din 25 mai 2021, Judecătoria Bălți a fost desemnată în calitate de judecătorie-model pilot în cadrul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.

- Conform Hotărârii CSM nr. 20/2 din 22 martie 2022, în cadrul Judecătoriei Bălți a fost optimizat, pe un termen de 6 luni, numărul de Registre de evidență și documentare procesuală.

Conform art.61 al.(1) a Legii №514-XIII  din  06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească, activitatea de judecare a cauzelor se desfășoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.  

Judecătoria Bălți implementează astfel de aplicații/ servicii digitale ca: e-Dosar judiciar, petiții online, sistem de videoconferință extins, sondaje online, schimb electronic de acte executorii. Toate serviciile enunțate au ca scop de a facilita accesul justițiabililor la serviciile instanței, economisind timp și resurse, serviciile instanței fiind la un click distanță.

La intrare în Judecătorie sunt instalate panouri informative, fiind amenajat inclusiv un ghișeu de informații pentru justițiabili, la care, fiecare persoană, poate primi asistența necesară referitoare la activitatea instanței de judecată.

La nivelul Judecătoriei Bălți a fost înființat un Consiliu consultativ al Judecătoriei Bălți și Comunității locale, din care fac parte avocați, procurori, executori judecătorești, ofițeri de probațiune, poliție, ONG-uri, mass-media, ș.a. Consiliul se reunește trimestrial și discută principalele probleme, necesități și provocări de nivel local legate de accesul la justiție, apărarea drepturilor și libertăților persoanelor.

Judecătoria Bălți are o largă experiență în organizarea unei varietăți de evenimente orientate spre educarea juridică a tinerei generații, spre colaborarea bună cu mediul universitar, Curtea de Apel Bălți și alte instanțe la nivel național și internațional, în vederea schimbului de bune practici, pentru îmbunătățirea activității judecătoriei, pentru a contribui la asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii judiciare online și pentru a crea facilități grupurilor vulnerabile.

 

Judecătoria Bălți este deschisă pentru colaborare și Vă comunică că, puteți beneficia de informație accesibilă și necesară plasată pe pagina oficială WEB a Judecătoriei Bălți, dar și pe paginile oficiale ale Judecătoriei Bălți pe rețelele de socializare Facebook- https://www.facebook.com/JudecatoriaBalti și Instagram- https://instagram.com/judecatoria_balti?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==