A A A

Prezentare instanță

Turul virtual al Judecătoriei

Judecătoria Bălţi este amplasată în orașul Bălţi str.Hotinului, nr.43 și deservește 149.200 locuitori din cele 3 localități, care fac parte din municipiul Bălţi conform Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Clădirea în care se află Judecătoria Bălţi are suprafața de 1639,5 m2, este împărțită în 4 etaje și subsol.

Organizarea judecătorească este reglementată de Constituţie, de Legea cu privire la organizarea judecătorească și de alte acte legislative. Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.

Instanţele judecătoreşti judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile, de contencios administrativ, contravenţionale şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la aprobarea numărului de unităţi al judecătoriilor şi curţilor de apel  în cadrul Judecătoriei Bălţi sunt aprobate 87 unități, inclusiv 18 judecători. Activitatea instanţei și domeniul înfăptuirii justiţiei sunt dirijate de preşedintele interimar al judecătoriei D-ul Ion PÎCALEU.

În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate, în modul stabilit, de către vicepreşedinte, sau, în cazul absenţei acestora, Consiliul Superior al Magistraturii dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(l) lit.e) din Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

Organigrama instanței judecătorești este compusă din: corpul magistraților, secretariatul instanței și  serviciul administrativ.

Obiectivul general al Strategii  de reformă a justiţiei este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi  responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

În scopul implementării strategiei, pentru a permite cetăţenilor să-şi creeze o evaluare adecvată a eficienţei activităţii judecătoriei Bălţi, întru edificarea unui sector al justiţiei  responsabil faţă de societate care să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

La fel este de menționat și faptul că, Judecătoria Bălți este antrenată în diferite proiecte după cum urmează:

- Conform hotărîrii CSM nr. 519/21 din 03 iulie 2013 Judecătoria Bălţi a fost desemnată în calitate de instanţă pilot în scopul realizării proiectului ”Medierea și arbitrajul în litigiile comerciale din Republica Moldova”;

- Conform hotărîrii CSM nr. 477/16 din 27 mai 2014 Judecătoria Bălţi a fost desemnată în calitate de instanţă pilot în scopul implementării unor domenii ale Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției;

- Conform hotărîrii CSM nr. 773/25 din 23 septembrie  2014 Judecătoria Bălţi a fost desemnată în calitate de instanţă beneficiară de echipament performant pentru amenajarea arhivei, întru buna organizare a  dosarelor.

- Conform hotărîrii CSM nr.235/10 din 24 martie 2015 Judecătoria Bălți a fost desemnată în calitate de instanță pilot la inițiativa proiectului ATRECO referitor la specializarea judecătorilor pe categorii de cauze.

Conform art.61 al.(1) a Legii privind organizarea judecătorească, activitatea de judecare a cauzelor se desfăşoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor prin intermediul Programului Electronic de Gestionare a Dosarelor.  66

Conform art.275 alin.(2) al CPC și art.366 alin.(2) al CPP, pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloacele de înregistrare audio.

La intrare  în instanță este instalat un ghișeu informativ pentru justițiabili, dar și  panouri de informații pentru public.

Judecătoria Bălți este deschisă pentru conlucrare reciprocă și Vă comunică că puteți beneficia de informație accesibilă și necesară plasată pe pagina oficială WEB a Judecătoriei Bălți, avînd link-ul:http://instante.justice.md/cms/cab-menu/jbl-meniu.