A A A

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante (22.09.2015)

22 Septembrie 2015 | 5
Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Judecătoria Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
(termen limită 23 octombrie 2015) 
 
       În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria  Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
 
I.   Grefier (perioadă determinată);
II.  Specialist al secţiei generalizare şi sistematizare a practicii judiciare (perioadă determinată);
III. Specialist principal al Direcţiei de evidenţă şi documentare procesuală;
  
Condiţiile de bază pentru participare la concurs:
La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
-   nu are antecedente penale nestinse;
-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;
-   cunoaşte limba de stat;
-   îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
 
Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:
-   formularul de participare;
-   copia buletinului de identitate;
-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;
-   copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
-   copia carnetului de muncă;
-   documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
-   cazierul judiciar 2.
  
NOTĂ:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 1Candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.
2Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 23 octombrie 2015, ora 17:00
 
I. Grefier (perioadă determinată);
1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:
-punerea în aplicare a actelor legislative şi normative;
- asigurarea  suportului administrativ şi organizaţional completului de judecată în scopul  înfăptuirii effective  a procesului de judecată;
- întocmirea actelor procesuale şi executarea obligaţiunilor procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, Codul de Procedură Civilă şi Codul Contravenţional;
- asigurarea utilizării sistemului de înregistrare audio ”Femida” a Programului Integral de Gestionare a Dosarelor în cadrul examinării  cauzei;
 
2. Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
 - studii superioare juridice;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea limbii de stat;
- abilităţi de utilizare a computerului.
 
II. Specialist al secţiei generalizare şi sistematizare a practicii judiciare (perioadă determinată);
1. Sarcinele de bază ale funcţiei publice:
-  sistematizează dosarele pe categorii și le supune analizei;
-  generalizează practica judiciară și elaborează propuneri pentru analiză și evaluare;
-  analizează statistica judiciară a instanței și elaborează prognoze de optimizare a activității instanței;
-  prezintă președintelui instanței și judecătorilor rapoarte pe marginea generalizării practicii judiciare și analiza statisticii judiciare;
 
2. Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
- studii superioare juridice;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea limbii de stat;
- abilităţi de utilizare a computerului.
 
III. Specialist principal al Direcţiei de evidenţă şi documentare procesuală;
1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:
- perfectarea nomenclatorului dosarelor;
- introducerea informaţiilor despre dosare în Programul Integral de Gestionare a Dosarelor;
- întocmirea rapoartelor statistice semestriale şi anuale;
- asigurarea transmiterei dosarelor în arhiva.
 
2. Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
- studii superioare juridice;
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea limbii de stat;
- abilităţi de utilizare a computerului.
 
 
Bibliografia concursului:
1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
 • Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
 • Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
 • Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
 • Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;
 • Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
 • Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 3.  Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 • Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanțe judecătorești;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;
 • Horărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;
 • Alte acte legislative.
4. Legislaţia CEDO.
 
Pentru informaţii suplimentare:
Telefon de contact: 0231 22212, 0231 22277, 0231 60621.
Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.
Persoana de contact:
Plotenco Natalia, Şef al Secretariatului;
Balan Eduard, secretar Comisiei de concurs;
Negrul Elena, specialist principal în Serviciul resurse umane.