A A A

Judecătoria Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale (Sediul Fălești) (termen limită 30.08.2022)

06 Iulie 2022 | 146

I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţia public vacant poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia public respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei.

 II.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-  copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   copia carnetului de muncă (dacă candidatul o deține);

-   documentele de evidenţă militară – pentru recurți şi rezervişti;

-   cazierul judiciar;

-   certificat medical.

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs până la data de 30.08.2022 ora 17:00

 IV. Specialist Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale (Sediul Fălești) 1. Sarcinile de bază ale funcţieipublice:

1. Asigurarea eliberării şi expedierii documentelor executorii ale actelor judecătoreşti pe dosarele penale și contravenționale;

2. Asigurarea expedierii comunicărilor necesare de punere în executare a deciziilor/ sentințelor judecătorești;

3. Verificarea executării deciziilor/ sentințelor/ încheierilor și anexarea la dosar a comunicărilor ce confirmă executarea documentului executoriu;

4. Pregătirea și eliberarea copiilor deciziilor/sentințelor /încheierilor judecătoreşti la solicitare;

5. Contribuirea la întocmirea rapoartelor statistice

2. Cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei publice:

 - studii superioare juridice;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

- abilităţi de utilizare a computerului.

Bibliografia concursului:

1. ConstituţiaRepublicii Moldova;

2. Acte legislative specific domeniului de specialitate:

·         Codul de ProcedurăCivilă al Republicii Moldova;

·         Codul Civil al Republicii Moldova;

·         Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

·         Codul Familiei al Republicii Moldova;

·         Codul de executare al Republicii Moldova;

·         Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

·         Legea contenciosului administrativ;

·         Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

·         Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public;

·         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·         Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

·         Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

·          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

·          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

·         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

·         Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanțe judecătorești;

·         Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

·         Horărârea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective.

·         Hotărârea Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;

·         Alteacte legislative.

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231 60782.

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.

Persoana de contact:

Mușac Irina, Șef Serviciu Serviciu Resurse Umane