A A A

Judecătoria Bălţi anunță concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de asistent judiciar

01 Iunie 2021 | 124

Judecătoria Bălţi anunță concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de asistent judiciar (termen limită 19.06.2021) 

(sediul central) perioadă determinată 

 

I. Înconformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi( sediul Central) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

- Asistent judiciar (sediul central)

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiilepublicevacantepoate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţinecetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   esteaptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specificepentru ocuparea funcţiei.

 III.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-   copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   copia carnetului de muncă;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-   cazierul judiciar;

-   certificat  medical.

  

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notarsau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 

 IV. Termenul de depunere a documentelorpentruparticipare la concurs –  19.06.2021, ora 17:00 Asistent judiciar

 

1.Sarcinile de bază ale funcţiei publice:           

 

- Colectează actele normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;

- Generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii;
- Verifică prezenţa actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces;
- Elaborează, la indicaţia judecătorului, proiectele de acte procesuale;
 - Asigură depersonalizarea hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a instanţei judecătoreşti
- Îndeplineşte, la indicaţia judecătorului, alte atribuţii legate de înfăptuirea justiţiei 

2. Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice: 

 - studii superioare de specialitate;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- 1 an experienţă profesională în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

- abilităţi de utilizare a computerului.

V. Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specific domeniului de specialitate:                                                                                           

- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

- Codul civil al RM;

- Codul Muncii al RM;               

- Codul Familiei al RM;

- Codul Penal al RM;

- Codul de procedură penală al RM;

- Codul contravențional al RM;

- Codul de Executare al RM;

- Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

 3.  Acte legislative specificedomeniuluiserviciului public:     

 

-          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publicăşi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiipublice;

5. Alte acte legislative în domeniul.

 Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231 60782.

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.

Persoana de contact:

Muşac Irina, șef al Serviciului resurse umane