A A A

Judecătoria Bălţi anunță concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialișt principal Secția interpreți și traducători (sediul central)

27 Martie 2019 | 87

Judecătoria Bălţi anunță concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialișt principal Secția interpreți și traducători (sediul central)

(termen limită 14 aprilie 2019)

 

Înconformitate cu Regulamentul cu privire la ocupareafuncţieipublicevacanteprin concurs aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

- Specialișt principal Secția interpreți și traducători (sediul central)

  

I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

 

La  funcţia publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei.

 

 II.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

 

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-  copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   copia carnetului de muncă;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recruit şi rezervişti;

-   cazierul judiciar;

-   certificat medical.

  

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs pînă la data de 14 aprilie 2019 ora 17:00.

 IV. Specialișt principal Secția interpreți și traducători (sediul central)

1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

1. Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane;

2. Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată;

3. Asigurarea respectării drepturilor procesuale ale litiganților în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală;

4. Executarea traducerii actelor procedurale în scris;

5. Traducerea completă, exactă a hotărârilor şi a altor materiale, traducerea cărora se solicită.

2. Cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei publice:

 

- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului

 

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specific domeniului de specialitate:

·         Codul de ProcedurăCivilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

·         Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

·         CodulMuncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

·         CodulFamiliei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

·         Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

·         Codul de procedurăpenală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

·         CodulContravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

·         Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;

·         Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privindorganizareajudecătorească;

·         Legeacontenciosuluiadministrativ nr. 793 din 10.02.2000;

·         Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privindaccesul la informaţie;

·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

·          

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

·         Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţiapublicăşistatutulfuncţionarului public;

·         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privindCodul de conduită a funcţionarului public;

·         Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

·         Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privinddeclarareaşicontrolulveniturilorşi a proprietăţiidemnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilorpublicişi a unorpersoane cu funcţie de conducere;

·          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenireaşicombatereacorupţiei;

·          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privindverificareatitularilorşi a candidaţilor la funcţiipublice;

·         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

·         Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanțe judecătorești;

·         Legea nr. 325 din 23.12.2013 privindtestareaintegrităţiiprofesionale;

·         Horărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective.

·         Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;

·         Alteacte legislative.

 

 

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231 6-06-21.

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.

Persoana de contact:

Mușac Irina, Șef Serviciu Resurse Umane.