A A A

Judecătoria Bălţi anunță concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Secţia evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale

14 Octombrie 2021 | 6

Judecătoria Bălţi anunță concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Secţia evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale

 (Sediul Sîngerei, sediul Central)

(termen limită 29.10.2021)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului №  201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

 - Specialist superior în Secţia evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale

 (Sediul Sîngerei )

  I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

 La  funcţia public vacant poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia public respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei.

 

 II.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

 -   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-  copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   copia carnetului de muncă;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recurți şi rezervişti;

-   cazierul judiciar;

-   certificat medical. 

  

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs până la data de 29.10.2021 ora 17:00

 IV. 1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

Ø  Coordonarea,monitorizare și organizarea lucrărilor de evidență și documentare procesuală;

Ø  Asigurarea corectitudinii întocmirii rapoartelor statistice și notelor informative;

Ø  Asigurarea completivității răspunsurilor la interpelările remise spre executare;

Ø  Asigurarea utilizării eficiente a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor de către colaboratorii secției.

 2. Cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei publice:

 - studii superioare juridice;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

- 6 luni experiență;

- abilităţi de utilizare a computerului.

Bibliografia concursului:

1. ConstituţiaRepublicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

·         Codul de ProcedurăCivilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

·         Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

·         CodulMuncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

·         CodulFamiliei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

·         Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

·         Codul de procedurăpenală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

·         CodulContravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

·         Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;

·         Legea №  514-XIII din 06 iulie 1995 privindorganizareajudecătorească;

·         Legeacontenciosuluiadministrativ №  793 din 10.02.2000;

·         Legea №  982- XIV din 11.05.2000 privindaccesul la informaţie;

·         Legea №  190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

·          

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

·         Legea №158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public;

·         Legea №  25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·         Legea №  16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

·         Legea №  1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

·          Legea №  90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

·          Legea №  271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

·         Legea №  48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

·         Legea №  59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanțe judecătorești;

·         Legea №  325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

·         HorărîreaGuvernului №  94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective.

·         Hotărârea Guvernului №  134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;

·         Alte acte legislative.

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231 60782.

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.

Persoana de contact: Mușac Irina, Șef Serviciu Serviciu Resurse Umane.