A A A

Judecătoria Bălţi prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist superior civil (perioadă nedeterminată), specialist principal (sediul Central)  (termen limită 10.05.2021) 

21 Aprilie 2021 | 26

Judecătoria Bălţi prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist superior civil (perioadă nedeterminată), specialist principal (sediul Central)

 (termen limită 10.05.2021) 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi (sediul Central) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist superior civil (perioadă nedeterminată) (sediul Central);
I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:
La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
-   nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;
-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
-   nu are antecedente penale nestinse;
-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;
-   cunoaşte limba de stat;
-   îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
 
 II.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:
-   formularul de participare;
-   copia buletinului de identitate;
-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;
- copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;
-   copia carnetului de muncă;
-   documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
-   cazierul judiciar 2.
  
NOTĂ:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.
2Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 
 III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 10.05.2021, ora 17:00
 
 IV. specialist superior (perioadă nedeterminată);
1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

 înregistrarea tuturor cererilor de chemare în judecată şi a tuturor dosarelor parvenite în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;
introduce date generale despre participanţii la proces (numele, prenumele, denumire, adresa, etc.);
introduce date referitor la obiectul letigiului; 
    eliberează certificatul care confirmă înregistrarea cauzei sau a materialelor şi care se imprimă din PIGD;
scanează documente anexate la materialele dosarului; 
întocmeşte registrile alfabetice a dosarelor;
primeşte şi înregistrează dosare, apeluri şi recurse în registre speciale, ţine evidenţă acestora;
2. Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice: 
 - studii superioare juridice;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- 6 luni experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea limbii de stat; 
- abilităţi de utilizare a computerului.
 
V. Bibliografia concursului:
1. Constituţia Republicii Moldova; 
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
         Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
         Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
         Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
         Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
         Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
         Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
         Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
         Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;
         Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
         Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;
         Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
         Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 3.  Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanțe judecătorești.
 Pentru informaţii suplimentare:
Telefon de contact: 0231 60782
Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.