A A A

Judecătoria Bălţi prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist superior Secția interpreți și traducători (sediul Sîngerei), (termen limită 30.08.2022)

06 Iulie 2022 | 33

Înconformitate cu Regulamentul cu privire la ocupareafuncţieipublicevacanteprin concurs aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

- Specialist superior Secția interpreți și traducători (sediul Sîngerei)

I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţia publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei.

 II.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-  copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   copia carnetului de muncă;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recruit şi rezervişti;

-   cazierul judiciar;

-   certificat medical.

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs până la data de 30.08.2022 ora 17:00.

 IV. - Specialist superior Secția interpreți și traducători (sediul Sîngerei)

1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

1. Participarea la ședințele judiciare și efectuarea traducerii simultane;

2. Asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată;

3. Asigurarea respectării drepturilor procesuale ale litiganților în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală;

4. Executarea traducerii actelor procedurale în scris;

5. Traducerea completă, exactă a hotărârilor şi a altor materiale, traducerea cărora se solicită.

2. Cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei publice:

- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specific domeniului de specialitate:

·         Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

·         Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

·         Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

·         Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

·         Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

·         Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;

·         Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

·         Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004;

·         Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

·         Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;

·         Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

·         Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·         Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

·         Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

·          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

·          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

·         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

·         Legea nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din cadrul instanței judecătorești;

·         Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;

·         Horărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective.

·         Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol;

·         Alte acte legislative.

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231 6-07-82

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.

Persoana de contact:

Mușac Irina, Șef Serviciu Resurse Umane