A A A

Judecătoria Bălţi prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal Serviciul financiar-economic (termen limită 10.05.2021) 

21 Aprilie 2021 | 2

Judecătoria Bălţi prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal Serviciul financiar-economic
(termen limită 10.05.2021) 
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi( sediul Central) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist principal Serviciul financiar-economic.
I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:
La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-   dispune de capacita teadeplină de exerciţiu;
-   nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
-   esteaptă din punct de vedere al sănătăţii;
-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
-   nu are antecedente penale nestinse;
-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;
-   cunoaşte limba de stat;
-   îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
 
 II.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:
-   formularul de participare;
-   copiabuletinului de identitate;
-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;
-   copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de 
    specializare;
-   copia carnetului de muncă;
-   documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
-   cazierul judiciar;
-   certificat medical.
  
NOTĂ:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 1Candidaţii  caredeţinacte de studiieliberate de instituţiile de învăţămîntacreditateîn  ţara de provenienţăurmeazăsăprezinteCertificatul de recunoaştereşiechivalare, act eliberat de cătreMinisterulEducaţiei. 
 III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –10.05.2021, ora 17:00
 
 1.     Sarcinile de bază ale funcţiei publice:
 
- Organizează și asigură ținerea continue a contabilității;
- Supraveghează gestionare mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare;
- Asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare;
- Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanței;
- Elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual;
- Întocmirea și prezentarea raportelor financiare trimestriale și anual.
 
 
2. Cerinţele specific pentruo cuparea funcţiei publice: 
 - studii superioare de specialitate;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- 3 ani experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea limbii de stat; 
- abilităţi de utilizare a computerului.
IV. Bibliografia concursului:
1. Constituţia Republicii Moldova; 
2. Acte legislative specificedomeniului de specialitate:
         CodulMuncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
         Legeacontabilității nr.113 27.04.2007 
         Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privindorganizareajudecătorească;
         Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privindaccesul la informaţie;
         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 3.  Acte legislative specificedomeniuluiserviciului public:
         Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţiapublicăşistatutulfuncţionarului public;
         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privindCodul de conduită a funcţionarului public;
         Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privindverificareatitularilorşi a candidaţilor la funcţiipublice;
         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privindsistemul de salarizare a funcţionarilorpublici;
 Pentruinformaţiisuplimentare:
Telefon de contact: 0231 60782
Adresapoştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.
Persoana de contact: 
Muşac Irina, șef al Serviciului resurse umane