A A A

Judecătoria Bălţi prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal Serviciul financiar-economic

14 Octombrie 2021 | 3

Judecătoria Bălţi prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal Serviciul financiar-economic

(termen limită 29.10.2021) 

 

I. Înconformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi( sediul Central) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 

-  Specialist principal Serviciul financiar-economic;

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea  deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are  studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specifice pentruo cuparea funcţiei.

 

 III.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-   copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   copia carnetului de muncă;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-   cazierul judiciar ;

-   certificat medical.

  

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei. 

 IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –29.10.2021, ora 17:00

 

 V.  1.     Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

 

- Organizează și asigură ținerea continue a contabilității;

-Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare;

- Asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare;

- Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanței;

-Elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual;

-Întocmirea și prezentarea raportelor financiare trimestriale și anual.

 

 

2. Cerinţele specific pentru o cuparea funcţiei publice:

 - studii superioare de specialitate;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- 3 ani experienţă profesională în domeniu;

- cunoaşterealimbii de stat;

- abilităţi de utilizare a computerului.

V. Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

·         Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

·         Legea contabilității nr.113 27.04.2007

·         Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

·         Legea nr. 982- XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:

·         Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·         Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

·          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

·         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

.

5. Alte acte legislative în domeniul.

 Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231 60782.

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.

Persoana de contact:

Muşac Irina, șef al Serviciului resurse umane