A A A

Judecătoria Bălţi prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul (sediul Sîngerei) (termen limită 30.08.2022)

06 Iulie 2022 | 9

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi( sediul Central) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

- specialist superior Secția generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul (sediul Sîngerei)

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine  cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specific pentru ocuparea funcţiei.

 III.  Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-   copiile  certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-   copia carnetului de muncă;

-   documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-   cazierul judiciar ;

  -  certificat medical.

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

 IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 30.08.2022, ora 17:00

1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:                                                      

- Înfăptuirea activității privind sistematizarea legislației și generalizarea practicii judiciare;

- Informarea judecătorilor despre actele normative nou apărute sau modificate și Jurisprudența    Curții Europene a Drepturilor Omului;

-Acordarea suportului judecătorilor în cadrul înfăptuirii justiției prin prezentarea actelor normative necesare;

- Gestionarea bibliotecii instanței.

2. Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice: 

 - studii superioare de specialitate;

- experiență profesională – 6 luni;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

- abilităţi de utilizare a computerului.

V. Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specific domeniului de specialitate:                                                                                         

- Codul de procedură civilă al Republicii Moldovadin 30.05.2003;

- Codul civil al RM;

- Codul Muncii al RM;               

- Codul Familiei al RM;

- Codul Penal al RM;

- Codul de procedură penală al RM;

- Codul contravențional al RM;

- Codul de Executare al RM;

- Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

 3.  Acte legislative specific domeniului serviciului public:     

-          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

-          Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

5. Alte acte legislative în domeniul.

 Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231  60782.

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.

Persoana de contact:

Mușac Irina, Șef  Serviciul resurse umane