A A A

Judecătoria Bălţi (sediul Central) prelungește concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Serviciului resurse umane

23 Martie 2021 | 68

Judecătoria Bălţi (sediul Central) prelungește concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Serviciului resurse umane;

(termen limită 11.04.2021)

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Bălţi (sediul Central) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist principal al Serviciului resurse umane;

I. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-   dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-   nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-   este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-   are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-   nu are antecedente penale nestinse;

-   nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-   cunoaşte limba de stat;

-   îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

 II. Persoanele interesate urmează să depună personal Dosarul de concurs, care conţine:

-   formularul de participare;

-   copia buletinului de identitate;

-   copia diplomei de studii şi suplimentul la diplomă1;

-  copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de

    specializare;

-   copia carnetului de muncă;

-   documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

-   cazierul judiciar 2.

  NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 

 III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 11.04.2021, ora 17:00

  IV. Specialist principal al Serviciului Resuse Umane

1. Sarcinile de bază ale funcţiei publice:

 • Ținerea evidenței angajaților instanței, a registrelor, ordinelor și carnetelor de muncă;
 • Coordonare procesului de implementare a procedurilor de personal a funcționarilor publici:
 •     Acordarea asistenței a comisiilor de concurs pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice și posturilor vacante;
 •     Ținerea evidenței dezvoltării profesionale a funcționarilor publici.

2. Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:

 • studii superioare juridice;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • 1an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • abilităţi de utilizare a computerului. 

V. Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
 • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • Legea nr. 156-XIV privind pensiile de asigurări sociale de stat;
 • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;
 • Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare
 • Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 • Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

 

 1. Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Codul civil al Republicii Moldova;
 • Codul de procedură Civilă al Republicii Moldova;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Codul muncii al Republicii Moldova 

 Pentru informaţii suplimentare:

Telefon de contact: 0231 60782.

Adresa poştală: mun. Bălţi, str. Hotinului 43.